Ogólne warunki sprzedaży

 1. Niniejsze warunki sprzedaży stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kc.
 2. Każdy kupujący zobowiązany jest podpisem potwierdzić odbior ogólnych warunków umowy oraz zapoznać się z ich treścią.
 3. Cena ustalona przez ZM TECHNIKA jest ceną loco magazyn sprzedawcy. Koszty załadunku, transportu, ubezpieczenia i inne ewentualne koszty przesłania towaru obciążają Kupującego, chyba że w drodze ofertowania lub negocjacji zostaną ustalone inne warunki.
 4. W razie wątpliwości miejscem wydania towaru jest magazyn ZM TECHNIKA w Poznaniu.
 5. W przypadku wysyłania towaru przy pomocy przewoźnika ryzyko utraty i uszkodzenia rzeczy sprzedanej przechodzi na kupującego w momencie wydania rzeczy przewoźnikowi (art. 544 par 1 kc), chyba że transport wykonywany jest na zlecenie ZM TECHNIKA.
 6. Każdy kupujący zobowiązany jest do dostarczenia firmie ZM TECHNIKA kopii dokumentów statutowych, w tym wypisów z właściwych rejestrów, dowodu nadania NIP, zaświadczenia o REGON.
 7. Zakupiony towar wydany zostanie jedynie osobie uprawnionej do reprezentacji kupującego lub też osobie posługującej się upoważnieniem do podpisywania faktur VAT i odbioru towaru podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji kupującego. W przypadku braku takich osób towar nie zostanie wydany, a kupujący nie będzie rościć żadnych roszczeń z tytułu opóźnienia w dostawie itp. Nie dotyczy to wysyłania towaru przy pomocy spedytora.
 8. Lista osób upoważnionych do odbioru towarów i podpisywania faktur VAT stanowi załącznik do ogólnych war
 9. Sprzedaż towarów odbywa się w jednostkach handlowych właściwych dla określonego asortymentu. Sprzedaż towarów w ilościach i rozmiarach niestandardowych odbywa się za pobraniem opłaty w wysokości ustalonej w cenniku usług dodatkowych dostępnych w siedzibie ZM TECHNIKA w Poznaniu. Zmiana cennika nie stanowi zmiany umowy.
 10. ZM TECHNIKA wydaje na żądanie kupującego atesty hutnicze według standardu 3.1 lub 3.2. Za wydanie atestu pobiera się opłatę w wysokości ustalonej w cenniku usług dodatkowych wywieszonych w siedzibie ZM TECHNIKA w Poznaniu lub zgodnie z ofertą. Zmiana cennika nie stanowi zmiany umowy.
 11. W przypadku opóźnienia w zapłacie ponad termin określony każdorazowo na fakturze VAT kupujący zapłaci ZM TECHNIKA odsetki ustawowe.
 12. Strony zgodnie ustalają, że przesłane drogą faksową lub pocztą elektroniczną zamówienia traktowane są jako oferta zawarcia umowy.
 13. ZM TECHNIKA nie odpowiada za opóźnienia w dostawie bądź niemożność zrealizowania dostawy wywołaną okolicznościami przez niego nie zawinionymi.
 14. Kupujący upoważnia firmę ZM TECHNIKA do wystawienia faktur VAT bez swojego podpisu.
 15. W przypadku wady towaru, braków ilościowych dostarczenia towaru nie zamówionego itp. Kupujący obowiązany jest do złożenia reklamacji w formie pisemnej ze wskazaniem numeru faktury VAT, numeru listu przewozowego, nazwy towaru, wskazania ilości towaru objętego reklamacją oraz związanego opisu przyczyny reklamacji. ZM TECHNIKA zastrzega sobie prawo do nie uznania nie uznania reklamacji nie spełniających powyższych wymogów.
 16. W przypadku nie uznania reklamacji ZM TECHNIKA obciąży Kupującego kosztami postępowania reklamacyjnego.
 17. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia umowy sprzedaży rozstrzygać będzie Sąd Powszechny w Poznaniu.